Phó Giám Đốc Nhân Sự

Phó Giám Đốc Nhân Sự

I. NHIỆM VỤ CHÍNH

A. Xây Dựng Hệ Thống:

 • Xây dựng bảng thước đo (BSC) và đánh giá hiệu quả công việc (KPIs) của các Phòng ban.
 • Xây dựng các Quy chế, Quy định, Chính sách nhân sự của toàn công ty và phổ biến, chỉ đạo việc thực hiện đầy đủ tới các Phòng/ ban.

B. Lương Thưởng và Đãi Ngộ:

 • Phối hợp và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc, các Trưởng Bộ phận kiểm tra và hoàn tất KPIs của toàn hệ thống.
 • Đề xuất phương án, xây dựng chế độ chính sách, phúc lợi, lương thưởng cho nhân viên Công ty.
 • Quản lý và giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe cho nhân viên theo chính sách của công ty.

C. Tuyển Dụng Đào Tạo và Phát Triển Nguồn Nhân Lực:

 • Chịu trách nhiệm đưa ra chiến lược phát triển nguồn nhân lực. Đảm bảo tổ chức thực hiện các hoạt động Quản trị nguồn nhân lực để cung cấp đầy đủ về số lượng và chất lượng.
 • Tổ chức triển khai các Kế hoạch phát triển nhân sự chi tiết.
 • Phối hợp với các Trưởng Bộ phận trong việc hoạch định nguồn nhân lực, đánh giá nhân sự, lên kế hoạch đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực ngắn, trung và dài hạn.

D. Giải quyết quan hệ lao động nội bộ và các mâu thuẫn nảy sinh với các đối tác, tổ chức chính quyền nếu có.

E. Tổ chức, quản lý và điều hành Bộ phận nhân sự nhằm thực hiện tất cả các công việc phát triển nguồn nhân lực theo đúng các Chức năng – Nhiệm vụ – Quyền hạn do Công ty quy định.

F.  Điều chỉnh kịp thời các chiến lược, kế hoạch của Nhân sự để theo sát các biến động về tình hình kinh doanh của công ty.

G. Tham mưu, tư vấn cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc về chiến lược nguồn nhân lực, cơ cấu nhân sự, chính sách phát triển nhân sự đảm bảo hoàn thành chiến lược phát triển của Công ty.

II. YÊU CẦU

 • Kỹ năng lãnh đạo nhân viên.
 • Kỹ năng thuyết trình, đào tạo.
 • Kỹ năng lập kế hoạch.
 • Kỹ năng tổ chức và giám sát công việc.
 • Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo. 
 • Kỹ năng giao tiếp tốt.

III. LIÊN HỆ ỨNG TUYỂN

PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

BP. Tuyển Dụng

Điện thoại: 028 5411 0088

Hotline: 0911 876 807

Email: tuyendung@khaihoanland.vn

Chia sẻ